OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”) oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej zwana „Spółką”) z siedzibą pod adresem :  40 – 156 Katowice, aleja Wojciecha Korfantego 138, uprzejmie informuje, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę

 

Jednocześnie na podstawie art.13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka.

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem, w którym zostały
    przekazane :

 

a) w celu, na który Pani/Pan wyrazili zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. a) RODO,

 

b) w celu zawierania lub wykonania umów, w których Spółka będzie stroną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. b) RODO,

 

c) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art.6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

 

d) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości –  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO,

 

 e) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

 

 f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 lit. f. RODO) tj. ochrona prawnych interesów Spółki.

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

 

b) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

 

c) operatorzy pocztowi i kurierzy,

 

d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

 

e) inne organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

4. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 

a )w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,

 

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

 

c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. f powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń – po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres Spółki (40 – 156 Katowice, aleja Wojciecha Korfantego 138) lub w drodze elektronicznej (wiadomość email na adres : odo@ekoinstal.pl)

 

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 

10. Czynności, o których mowa w pkt 8 lub pkt 9, może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej adres Spółki (40 – 156 Katowice, aleja Wojciecha Korfantego 138) lub w drodze  elektronicznej (wiadomość email na adres : odo@ekoinstal.pl).

 

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.